Zespół Szkolno-Przedszkolny

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14/20017/2018

                                                                               Dyrektora Szkoły Podstawowej w Koszycach Wielkich

                                                                                                                                    z dnia 24 maja 2018 r.

 

 

 

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego  
w Szkole Podstawowej im mjra H. Sucharskiego w Koszycach Wielkich

 

I podstawa prawna:

 

1.      Konwencja Praw Dziecka

2.      Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2017 poz. 2213)

3.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)

4.      Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.)

5.      Statut Szkoły

6.      Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej w Koszycach Wielkich

 

II Celem monitoringu jest:

 

ü  zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i placówki

ü  ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,

ü  wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,

ü  ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w szkole i jej otoczeniu,

ü  ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,

ü  zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

 

III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 

1.      Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.

2.      Monitor i rejestrator znajduje się w gabinecie pedagoga szkolnego.

3.      Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:

ü  zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,

ü  niszczenia mienia szkoły,

ü  niszczenia urządzeń na terenie placu zabaw, boiska oraz parkingu,

ü  przywłaszczania,

ü  konfliktowych, np. bójek,

ü  podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.

 

4.      Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym nośniku informacji rejestratora i przechowywane do wglądu. Wskazana osoba prowadzi dziennik systemu, w którym odnotowuje się terminy odtwarzania zapisów rejestratora

5.      Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym przez minimum 7 dni.

6.      Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora szkoły i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły lub wychowawcę/nauczyciela.

7.      Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w szkole.

8.      Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

 

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

 

1.      Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.

2.      W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.

3.      Protokół przekazania przechowywany jest w dokumentacji szkolnej

4.      Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.

5.      W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników szkoły (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.

6.      Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

 

 

IV Przepisy końcowe:

 

1.      Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma Dyrektor oraz konserwator systemu

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

3.      Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.

4.      Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 25 kwietnia 2018