Zespół Szkolno-Przedszkolny

  Od września, we wtorki  dzieci uczęszczające na świetlicę biorą czynny udział w zajęciach dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Na zajęciach stosowane są różne metody i formy pracy: od kolorowania znaków drogowych, składania modeli pojazdów ratunkowych, stwarzania i odgrywania scenek sytuacyjnych na drodze, po rozróżnianie i wyjaśnianie znaczenia znaków drogowych. Dzieci zdobytą wiedzę doskonale stosują w praktyce.