Zespół Szkolno-Przedszkolny

Regulamin udziału w projekcie ERASMUS +

Tytuł projektu: „ Tradycje regionu wiecznie żywe”

§ 1.

Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udziału w realizacji projektu pt. " Tradycje regionu wiecznie żywe” , który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach sektora Edukacji szkolnej, Partnerstwa strategiczne – Współpraca szkół programu Erasmus +.

§ 2.

Informacje o projekcie

1. Projekt realizowany jest w okresie od 1września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. w ramach programu: Erasmus + Partnerstwa strategiczne – Współpraca szkół, KA229.

2. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas 4-8 z Zespołu             Szkolno-Przedszkolnego w Koszycach Wielkich.

3. W realizacji projektu może wziąć udział dowolna liczba dzieci. (Nie dotyczy mobilności)

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgoda rodziców.

5. Projekt realizowany jest w formie: zajęć szkolnych, zajęć  pozalekcyjnych,     w ramach indywidualnej pracy dzieci oraz wyjazdu zagranicznego.

6. Główne cele projektu to:

·        Współpraca międzynarodowa

·        zacieśnienie współpracy między szkołami partnerskimi,

·        mobilizowanie do kontaktu, międzykulturowego dialogu uczniów pomiędzy szkołami,

·        promowanie nauki języka angielskiego jako głównego narzędzia                 w komunikacji międzynarodowej,

·        zdobywanie wiedzy i odkrywanie bogactwa kulturalnego regionów szkół partnerskich,

·        zapoznanie się z podobieństwami i różnicami historycznymi i kulturowymi każdego kraju.

 

7. Realizacja projektu polega na partnerskiej współpracy szkół:

a. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich - Polska

b. Scoala Gimnaziala Endes Jozsef - Rumunia

8. W ramach realizacji projektu przewiduje się 1 wyjazd  do szkoły partnerskiej  w Sinsimion w Rumunii, a także wizytę partnera  zagranicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koszycach Wielkich

9. Językiem roboczym projektu jest język polski i język angielski.

 § 3.

Zasady rekrutacji uczestników projektu ( bez mobilności)

1. Rekrutacja prowadzona będzie od 21. 09. 2020 do 5. 10. 2020 r. przez Zespół Projektowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszycach Wielkich.

2. W skład Zespołu Projektowego Erasmus+ wchodzą:

a. dyrektor – p. Mariusz Parcianko,

b. koordynator międzynarodowy projektu – p. Agnieszka Stępień,

c. zastępca koordynatora szkolnego – p. Estera Salamon,

d. nauczyciel informatyki  – p. Elżbieta Michalska,

e. wychowawcy klas,

f. inni nauczyciele wskazani przez koordynatora.

3. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej        w Koszycach Wielkich, którzy mają:

a. motywację do udziału w projekcie,

b. pozytywną opinię wychowawcy wyrażoną w formie podpisu pod listą uczestników,

c. pisemną zgodę  rodzica/prawnego opiekuna.

4. Uczniowie składają deklarację udziału w projekcie w formie zbiorczej listy        u wychowawcy klasy, który przekazuje ją koordynatorowi projektu (lista uczestników - ZAŁĄCZNIK nr 1)  https://docs.google.com/document/d/10PVqLEvE_GQZ-dU3QUKTVIRGKATy2hj_HAOAWYCqUBQ/edit?usp=sharing

5. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie, przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu oraz zgodę na udostępnienie wizerunku dziecka (zgoda rodziców - ZAŁĄCZNIKI nr 2 i 3).

https://docs.google.com/document/d/1UHj6j7rsjc6jBaEjGXkyY9vsPPdm-dJcAvBSmsGGMZU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1cb_Ur9fvy7fbL-sxfRVy6qLg8M6dYPah3qxlXtKe50M/edit?usp=sharing

§ 4.

Zadania uczestników projektu

1. Do zadań uczestników projektu należy m. in.:

a. Wspólne z opiekunami omówienie i ustalenie zasad współpracy w ramach realizacji projektu, podział zadań w zespole,

b. Zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem,

c. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej,

d. Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu.

2. Uczestnicy projektu mogą korzystać z pomieszczeń placówki do celów związanych z realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli.

§5

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:

a. Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu,

b. Rezygnacja musi być podpisana przez rodzica.

§6

Skreślenie z listy uczestników projektu

1. W razie niewywiązywania się z realizacji powierzonych uczestnikowi zadań projektu, koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia go z grona uczestników projektu.

2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie osoby rażąco naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 7.

Zasady rekrutacji uczestników do wyjazdu zagranicznego (prawdopodobnie        w lutym)

1. Rekrutacji uczniów dokonuje Zespół Projektowy Erasmus+, zwany dalej Komisją Rekrutacyjną.

2. Do wyjazdu zostanie wybranych 8 uczniów z grupy projektowej.

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów  do wyjazdu.

4. Chętni uczniowie, w terminie ustalonym przez komisję, zgłaszają swoją kandydaturę na zatwierdzonym przez komisję druku (formularz aplikacyjny        z załącznikami – ZAŁĄCZNIK nr 4)

https://docs.google.com/document/d/1IqnKrRZmu25RZZ18GzawYEg9HohI_WY2VaTu9DGJPZU/edit?usp=sharing

wraz ze zgodą obojga rodziców na wyjazd dziecka za granicę. Formularz dostępny będzie w sekretariacie i na szkolnej stronie po ogłoszeniu rekrutacji na konkretny wyjazd.

5. Wymagane dokumenty należy złożyć u koordynatora projektu w sekretariacie placówki.

6. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci spełniające następujące wymagania:

a. Są uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszycach Wielkich.

b. Są uczniami klas V-VIII.

c. Posiadają umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie podstawowym.

d. Nie sprawiają kłopotów wychowawczych.

e. Angażują się w realizację projektu, biorąc udział w działaniach na poziomie szkoły (przygotowywanie materiałów, prezentacji, filmów, dokumentacja realizacji projektu, itp.).

f. Godnie wypełniają obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym.

g. Są komunikatywne, otwarte, umieją radzić sobie w różnych sytuacjach oraz posiadają umiejętność współpracy w grupie.

h. Cechuje je rzetelność, uczciwość i sumienność podczas realizacji postawionych zadań.

i. Spełniają wymagania procedury kwalifikacyjnej.

7. W przypadkach losowych , gdy kandydat musi zrezygnować z udziału            w wyjeździe, prawo wyjazdu nabywa uczeń z listy rezerwowej według kolejności.

8. Jeśli lista rezerwowa została wyczerpana, w wyjeździe może wziąć udział uczeń klasy IV, który w wyniku działań rekrutacyjnych otrzymał najwyższą ilość punktów.

9. Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać aktualny paszport lub inny dokument tożsamości upoważniający do wyjazdu zagranicznego.

10. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Komisję Rekrutacyjną.

§ 8.

Procedura kwalifikacyjna ( mobilności)

1. Podczas wyboru członków delegacji   uczniów pod uwagę brane będą następujące kryteria:

a. Wyniki nauczania na świadectwie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (lub I okresu):

średnia ocen                             od 0 do 6 pkt.

ocena zachowania                                od 0 do 6 pkt.

ocena z j. angielskiego              od 0 do 6 pkt.

ocena z j. polskiego                  od 0 do 6 pkt.

Punkty od 0 do 24.

b. Autoprezentacja oparta na poniższych pytaniach – punktacja zależna od zaangażowania ucznia, umiejętności zaprezentowania własnych pomysłów, poprawności i staranności opisu działań.

Pytania:

1. Dlaczego jesteś zainteresowany wyjazdem?               od 0 do 4 pkt.

2. W jaki sposób będziesz przygotowywał się do wyjazdu? od 0 do 3 pkt.

3. Czy brałeś udział w działaniach projektowych Erasmus+ w szkole (listy, logo, gazetki, inne)? Opisz każde swoje działanie.      od 0 do 6 pkt.

4. Jak oceniasz swoje możliwości komunikowania się w języku obcym?                                                                                               od 0 do 3 pkt.

5. Jakie są korzyści z wyjazdu? (Dla Ciebie, Twojego otoczenia, Twojej szkoły)                                                                                               od 0 do 4 pkt.

6. W jaki sposób chciałbyś/chciałabyś przedstawić relację z wyjazdu (w szkole)?                                                                                              od 0 do 4 pkt.

Punkty od 0 do 24.

2. Podczas wyboru kandydatów na wyjazd brane również będą sugestie partnerów (dodatkowe kryteria, jeśli takie zostaną przez wyjazdem zgłoszone), które zostaną ogłoszone na tydzień przed posiedzeniem Komisji.

3. Na wyjazd zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

4. W przypadku identycznych wyników, ostatecznego wyboru uczestników dokona się poprzez losowanie.

5. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. W/w lista zostanie wywieszona w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

6. Lista uczestników wyjazdu ogłaszana będzie najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu.

§ 9.

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

1. Uczniom i rodzicom przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do wyników rekrutacji w terminie do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia listy uczestników.

2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń komisja rozpatruje sprawę i w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia zastrzeżeń ogłasza ostateczną decyzję, która jest nieodwołalna.

3. Autorzy zastrzeżenia mają prawo zapoznać się z protokołem posiedzenia komisji w terminie do tygodnia od chwili ogłoszenia decyzji ostatecznej.

§ 10.

Regulamin wyjazdu zagranicznego

1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą obojga rodziców (ZAŁĄCZNIK nr 5)

https://docs.google.com/document/d/1-2zdggc1N0-OK5AvsqQurES4_VU5eTo0Nka1sRpANbc/edit?usp=sharing

2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów:

a. Oświadczenie rodziców w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka w ramach programu Erasmus+ ,zgoda na udzielenie pomocy medycznej,

b. karta informacyjna,

c. karta EKUZ - europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego w związku                 z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE,

d. ksero paszportu/ dowodu osobistego

e. pisemne potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany.

3. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani (walizka na kółkach, odpowiedni ubiór, obuwie, paszport, legitymacja szkolna).

4. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosować się do poleceń opiekunów i kierowców.

5. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na wyznaczone miejsce zbiórki.

7. Rodzice odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczone przez organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazdu oraz bezzwłoczny odbiór dziecka w dniu powrotu.

8. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują:

a. opiekunowie - w czasie podróży, podczas zajęć organizowanych przez szkołę goszczącą i ewentualnie podczas pobytu w hotelu,

b. rodzina goszcząca - podczas przebywania z rodziną goszczącą.

9. W przypadku przebywania w domu rodziny goszczącej uczestnik wyjazdu jest zobowiązany przestrzegać zasad ustalonych przez gospodarzy.

10. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.

11. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień i przepisów             i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej, BHP).

12. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania, obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne musi traktować z należytym szacunkiem.

13. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nienarażające bezpieczeństwa własnego i innych.

14. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:

a. Samodzielnego – bez zgody kierownika wymiany - oddalania się od grupy.

b. Spożywania używek w jakiejkolwiek postaci.

15. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.

16. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów (nauczycieli lub rodziców/opiekunów prawnych), pod opieką, których się znajduje.

17. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

18. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

19. Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie mogą realizować program różniący się od programu polskich opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostają pod opieką rodziców uczniów goszczących lub pracowników szkoły goszczącej.

20. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.

21. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie oświadczenia rodziców lub leki są podawane zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą.

22. Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

23. Po powrocie uczestnik będzie rozpowszechniał rezultaty projektu w środowisku szkolnym, lokalnym i międzynarodowym oraz przygotuje prezentację na temat wyjazdu, którą przedstawi innym przedstawicielom społeczności szkolnej.

 

24. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora  i koordynatora projektu.