Zespół Szkolno-Przedszkolny

Koszyce Wielkie, 20.10.2017
ZARZĄDZENIE

Na podstawie Rozporządzenia MEN z  11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu
opinii Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego ustalam dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1/ 18 kwietnia 2018 r. (egzamin gimnazjalny)
2/ 19 kwietnia 2018 r. (egzamin gimnazjalny)
3/ 20 kwietnia 2018 r. (egzamin gimnazjalny)
4/ 4 maja 2018 r. (piątek)
5/ 1 czerwca 2018 r. (piątek po Bożym Ciele)
W wyżej wymienionych dniach szkoła prowadzić będzie zajęcia opiekuńcze.